Yükleniyor...
KVKK Bilgilendirme
ANASAYFA
KURUMSAL KVKK Bilgilendirme

W – 15072 - --/12/2021

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA VE İZİN METNİ 

         

Değerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KVKK uyarınca , Batıkent İngiliz Kültür Koleji olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek, paylaşılabilecek, muhafaza edilebilecek ve gerektiğinde imha edilebilecek olup kişisel verilerin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.   

Gerek tarafınıza ait olan gerekse de paylaşma hakkına haiz bulunduğunuz kişilere ait kişisel veriler internet sitelerimiz ve e - postalarınız, mobil uygulamalarımız, toplanan formlar, sağlık raporları, her türlü yazılım, program, sistem, uygulama ve platform ile birlikte bunlarla sınırlı olmayan tüm dijital ve çevrimiçi mecralar sistemler, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, ses ve görüntü kayıtları, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. kanallarla, diğer çalışanlarımız, ilgili birimlerimiz, program ortaklarımız ile hizmet verdiğimiz firmalar ve diğer firmalar aracılığı yanı sıra bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sözlü, yazılı, elektronik olmayan veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanında hizmet faaliyetinin yürütülmesi, iletişim bilgilerinin güncellenmesi, hizmet alan öğrrenci kayıtlarının sistemde açılması ve takibi, tüm hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi, kayıt ve sonraki işlemlerin yürütülebilmesi, faturalandırma işlemleri de dahil mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili birimlerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve genel olarak memnuniyetinizin sağlanabilmesi, ihtiyaçların belirlenebilmesi, Şirketimiz çalışanlarını ve sizlerin hukuki ve fiili güvenliğinin sağlanabilmesi, stratejilerimizin belirlenebilmesi,  diğer hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, analizler yapılabilmesi, işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, şirketimiz çalışanları ve hizmet alan öğrenci ve kurum arasındaki iletişimin sağlanabilmesi ve devam ettirebilmesi yanı sıra bunlarla sınırlı olmaksızın tüm gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi, iletişim sağlanması, mevzuat, ilgili düzenleyici Kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı programlardan faydalanabilmeniz ve mevzuata uygun diğer gerekliliklerin yerine getirilebilmesidir.   

Yukarıda belirtilen amaçlarla tarafımızla veya başka üçüncü kişilerle paylaşmış olduğunuz ve tarafımızca elde edilmiş kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar program ortaklarımız, hizmet aldığımız ve/veya hizmet alımınız için yönlendirildiğiniz kişi ve firmalar/öğrenciler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar, özellikle sağlık sorunlarıyla ilgili alınması gereken tedbirler kapsamında önlem alabilecek ve müdahalede bulunabilecek kişi, firma ve birimlerimiz personellerimiz ile kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasından sorumlu olan, destek alınan ve yukarıdaki sayılanlarla sınırlı olmayacak şekilde ihtiyaç duyulan ya da duyulabilecek diğer üçüncü kişilerdir.

KVKK' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman iletişime geçme, işlenen kişisel verilerinize erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına ve gereklilik olması durumuna rağmen kişisel verilerinizin silinmesini, üçüncü kişilerle paylaşılmamasını veya yok edilmesini talep etme, düzeltilmesini veya silinmesini talep hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. (Kişisel verilerinizin işlenmesinin, paylaşılmasının ve saklanmasının zorunlu olduğu hallerde bu şekilde bir talepte bulunulması halinde talep bu kapsamda değerlendirilecek ve gerekirse kişiye sonuçları ayrıca bildirilecektir. Bildirim sonrasında, ilgiliden ikinci bir onay istenebilecek ve buna da onay verilmemesi halinde zorunluluklar kapsamında hareket edilecektir. İkinci onay talebine de olumsuz geri dönüş yapılmasına ilişkin tüm sorumluluklar ilgiliye ait olacaktır.)

https://www.batikentingilizkulturkoleji.com/ adresinde yer alan, işbu aydınlatma ve izin metninde yer alan bilgilendirmeler ile birlikte okudum anladım ve bu kapsamda söz konusu Kişisel Verilerin İşlenmesi - Korunması ve İmhası Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgilerin işbu aydınlatma ve izin metni ile birlikte uygulanmasına onay veriyorum.

Gerek tarafınıza ait olan gerekse de yasal olarak paylaşma hakkını haiz bulunduğunuz kişilere ait özel nitelikli olanlar da dahil tüm kişisel verilerin yukarıda açıklanan şekilde işlenmesi, saklanması paylaşılması, gerektiğinde imha edilmesi yanı sıra yasal diğer hususlar ile paylaşılmış bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla tarafınızla iletişime geçilmesine onay veriyor ve muvafakat ediyorum.

Haberler

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında, lösemi hastalığı hakkında toplum bilinci oluşturmak ve çocuklarımızın yaşadığı sıkıntılara dikkat etmek amacıyla düzenlenen resim yarışmasına, Resim Kulübü öğre

DEVAMI
LÖSANTE Ziyaretimiz

Cumhuriyetimizin 100.yılını kutluyoruz...

DEVAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Ankara'nın başkent oluşu

DEVAMI
Ankara'nın başkent oluşunun 100. Yılı kutlu olsun.

Ortaokul Mezuniyet Balosu

DEVAMI
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokul Mezuniyet Balosu

Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Türkiye Şampiyonası

DEVAMI
Türkiye 2.si Derin KILIÇ